Make your own free website on Tripod.com

Menu SideLook

ปลูกเรือนตามคำชาวบ้าน

            ชายคนหนึ่งเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง โลเลเปลี่ยนใจไปกับคำแนะนำของผู้อื่นเสมอ
            วันหนึ่งเขาลงมือปลูกสร้างบ้านพักอยู่ริมทาง สร้างไปจนใกล้จะเสร็จแล้วบังเอิญมีใครคนหนึ่งเดินผ่านมา เขาหยุดยืนพิจารณาแล้ววิจารณ์ว่า
            "ถ้าเป็นใจข้าพเจ้าแล้ว จะหันหน้าต่างไปทางทิศตะวันออกเสียทุกบาน พอรุ่งแจ้งฟ้าสาง แสงสว่างก็จะส่องทั่ว คนในบ้านจะได้ตื่นนอนแต่เช้าตรู่ไปทำกินได้ทันคน"

house.gif (3054 bytes)

            เจ้าของบ้านได้ฟังก็เห็นดีด้วย รีบจัดการสั่งช่างไม้ให้เปลี่ยนทิศทางหน้าต่างบ้านเสียใหม่ในทันที
            พอสร้างไปจนใกล้จะเสร็จ ก็มีใครอีกคนหนึ่งผ่านมา เขาก็วิจารณ์ว่า
            "บ้านจะอยู่สบายต้องได้ลมเย็นเมื่อหน้าร้อน หน้าต่างจึงควรจะหันไปทางทิศใต้ไม่ใช่ทิศตะวันออก"
            เจ้าของบ้านได้ฟังก็เห็นดีด้วย รีบจัดการสั่งช่างให้เปลี่ยนทิศทางหน้าต่างบ้านอีกครั้งหนึ่ง
            ต่อมาเมื่อบ้านใกล้จะสร้างเสร็จ ก็มีใครมาให้ความเห็นอีก เจ้าของบ้านก็คล้อยตาม คนแล้วคนเล่า ครั้งแล้วครั้งเล่า
ผลสุดท้ายบ้านหลังก็ยังสร้างไม่เสร็จ